From 1 - 10 / 19
  • Title: Bakwanga - Scale: 18000 - Annotations - Sheet number/Numéro de feuille/Bladnummer: 6

  • Title: Bakwanga - Scale: 18000 - Annotations - Sheet number/Numéro de feuille/Bladnummer: 5

  • Title: Région de Kitwabaluzi-Lubanda - Scale: 18000 - Sheet number/Numéro de feuille/Bladnummer: 2

  • Title: Bakwanga - Scale: 18000 - Annotations - Sheet number/Numéro de feuille/Bladnummer: 11

  • Title: Région Kitwabaluzi-Lubanda dans territoire de Mwenga - Scale: 18000 - Sheet number/Numéro de feuille/Bladnummer: 1

  • Title: Bakwanga - Scale: 18000 - Sheet number/Numéro de feuille/Bladnummer: 5

  • Title: Bakwanga - Scale: 18000 - Annotations - Sheet number/Numéro de feuille/Bladnummer: 2

  • Title: Bakwanga - Scale: 18000 - Annotations - Sheet number/Numéro de feuille/Bladnummer: 3

  • Title: Bakwanga - Scale: 18000 - Sheet number/Numéro de feuille/Bladnummer: 4

  • Title: Bakwanga - Scale: 18000 - Sheet number/Numéro de feuille/Bladnummer: 10